งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

คำอธิบาย : การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนำไปใช้จากการเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่นำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
  หมายถึง  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โครงการ  โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง  สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
           ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม   มีดังนี้

  1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ  ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางแลขนาดย่อม (SME)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น
  2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย  หรือกำหนดมาตรการ  กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร  หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
  3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้  หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต  เป็นต้น
  4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ  ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ  สร้างความสุข  เช่น งานศิลปะที่นำไปใช้ในโรงพยาบาล  ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้

           หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  หมายถึง  หน่วยงานหรือองค์กร  หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา

         

การนับจำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์    ให้นักจากวันที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจน  โดยที่ผลงานวิจัยจะดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้  ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน  หรือปีงบประมาณ  หรือปีการศึกษา  อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล  ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนำไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง  ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  ยกเว้น ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ำกัน

=>บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน
=>Download แบบยืนยันการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์สารระดับชาติ